รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.4 [ นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ]

# ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 นางสาวสุพินดา จุ้ยเปีย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1/มิ.ย./2564
2 นายนวพล เนื้ออ่อน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-พละศึกษา 28/เม.ย./2564
3 นายภูริทัต เอ่งฉ้วน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 28/เม.ย./2564
4 นายวรสิทธิ์ ผลาการ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 27/เม.ย./2564
5 นางสาวจุฑาทิพย์ พัฒนกุล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-คอมพิวเตอร์ 27/เม.ย./2564
6 ด.ญ.พัชรี สุทธิรัตน์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 27/เม.ย./2564
7 นายพุฒิพงศ์ อักษรเงิน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 25/เม.ย./2564
8 นายเกียรติ​ศักดิ์ คำนึงการ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-พละศึกษา 25/เม.ย./2564
9 นางสาวสุภัชชา สมันกิจ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 25/เม.ย./2564
10 นางสาวสราสินี อาจวารี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 25/เม.ย./2564
11 นางสาวทิตรา ยอมใหญ่  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 25/เม.ย./2564
12 นางสาวดารารัตน มะโนรักษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 24/เม.ย./2564
13 นางสาวเนตรอัปสรณ์ ทรายทา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 24/เม.ย./2564
14 นางสาวโสภิดา ผลผดุง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 24/เม.ย./2564
15 นางสาวพัชราภาวดี หอมหวน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 24/เม.ย./2564
16 นายกีรติ นุ้ยชวดี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-พละศึกษา 24/เม.ย./2564
17 นางสาวพีรญาณ์ พหนการ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 24/เม.ย./2564
18 นางสาวมาริสา เขน็ดพืช  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 24/เม.ย./2564