รายชื่อนักเรียนที่เอกสารหลักฐานไม่เรียบร้อย/รอการตรวสอบ

ข้อมูล ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท วันที่สมัคร เอกสาร สถานะ
1 ด.ช.จิรภัทร ดวงเกิด  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 13/พ.ค./2563
2 ด.ช.นันทชัยน์  เบิกบาน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 13/พ.ค./2563
3 ด.ญ.จุฑามาศ คำเลี้ยง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 13/พ.ค./2563
4 นายรพีภัทร ทองเจิม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 12/พ.ค./2563
5 ด.ช.ราชพฤกษ์ ใยฝ้าย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.นอกเขตพื้นที่บริการ 12/พ.ค./2563
6 ด.ช.ภคิน สงสิงห์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 12/พ.ค./2563
7 ด.ญ.นันทิชา ธรรมรักษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 12/พ.ค./2563
8 ด.ช.บัญญวัต สโมสร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 12/พ.ค./2563
9 นายพีรพงศ์ แป้นบุตร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด 12/พ.ค./2563
10 นายรชต นาครอด  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 12/พ.ค./2563
11 ด.ช.วัชรพงศ์ อามาตพล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 12/พ.ค./2563
12 ด.ช.กันตพงศ์ วานิช  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 12/พ.ค./2563
13 ด.ญ.อมิญดา อารีการ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 12/พ.ค./2563
14 ด.ญ.นฤมล คำเอียด  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 12/พ.ค./2563
15 นายกมลภพ สุทธินวล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 12/พ.ค./2563
16 ด.ญ.ลัดตวัน คงยศ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 12/พ.ค./2563
17 นางสาวเจตสุภา ช่วยบำรุง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 12/พ.ค./2563
18 ด.ญ.กชกร สงวนทรัพย์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 12/พ.ค./2563
19 ด.ญ.สารชา กล้ำสำโรง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 12/พ.ค./2563
20 ด.ช.โสภณัฐ ชูปลอด  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 11/พ.ค./2563
21 ด.ช.ชวัลวิทย์ รักพันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 11/พ.ค./2563
22 นางสาววิภวานี มั่นยืน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 11/พ.ค./2563
23 ด.ช.ณัฐพงษ์ แก้วพิทักษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 11/พ.ค./2563
24 ด.ญ.อริสา ทองมี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.นอกเขตพื้นที่บริการ 11/พ.ค./2563
25 ด.ช.กิติศักดิ์​  ชูเชื้อ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 11/พ.ค./2563
26 ด.ช.ชัยนคร ชูเมือง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 11/พ.ค./2563
27 นายศรายุทธ คงเรือง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 11/พ.ค./2563
28 นางสาวมณฑกานฑ์ หอมหวล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 11/พ.ค./2563
29 นายอภินันท์ คงแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 11/พ.ค./2563
30 นายทศพร หนูทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 11/พ.ค./2563
31 ด.ช.ธีรภัทร เกื้อบุญส่ง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 11/พ.ค./2563
32 นางสาวกันติชา ถนอมสิน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 11/พ.ค./2563
33 ด.ช.ธีรวัฒน์ พัฒพันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 11/พ.ค./2563
34 ด.ช.ธันวา คำเอียด  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 11/พ.ค./2563
35 ด.ช.กันตพงศ์  ปากลาว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 11/พ.ค./2563
36 นางสาวฐานิสา เพ็ชรพันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 10/พ.ค./2563
37 ด.ญ.ศุภาวรรณ ผลทวี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 10/พ.ค./2563
38 ด.ช.ภาณุวัฒน์ ทองเจิม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 10/พ.ค./2563
39 ด.ช.ภัทรพงษ์ รัศมีสมศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 10/พ.ค./2563
40 ด.ญ.วรางคณา ผลทวี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 10/พ.ค./2563
41 ด.ช.สุธิรักษ์  กาฬสมุทร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 10/พ.ค./2563
42 ด.ญ.กมลพรรณ ภักดี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 10/พ.ค./2563
43 นางสาวเบญจมินทร์ ประสมกิจ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 10/พ.ค./2563
44 นางสาวอรปรียา สะเเลเเม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 10/พ.ค./2563
45 นางสาวปุญญิสา เขียวใหญ่  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 10/พ.ค./2563
46 ด.ช.เด็กชายกฤตภาส อารีการ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 10/พ.ค./2563
47 ด.ญ.เพ็ญโสภา สงวนนาม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 10/พ.ค./2563
48 นางสาวจันทปภา เผือกพันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 10/พ.ค./2563
49 ด.ช.อนาวิล กุดยาง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 10/พ.ค./2563
50 ด.ญ.อัยมี่ หัสนี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 9/พ.ค./2563
51 ด.ญ.ทิตยา น้อยห้องไล่  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 9/พ.ค./2563
52 ด.ช.บุญญฤทธิ์ นิสสัยดี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 9/พ.ค./2563
53 ด.ญ.กรรณิการ์ ณ นคร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 9/พ.ค./2563
54 ด.ญ.พิลาสลักษณ์ ปิดประสาร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.นอกเขตพื้นที่บริการ 9/พ.ค./2563
55 ด.ญ.ศุภลักษณ์ ธุระหาญ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 9/พ.ค./2563
56 นางสาวพรชิตา รักสกุล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 9/พ.ค./2563
57 ด.ช.ณัฐภูมิ บัวพันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 9/พ.ค./2563
58 นายธีรภัทร ชลกิจ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 9/พ.ค./2563
59 ด.ญ.ศิริรัตน์ พัฒสนิท​  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 9/พ.ค./2563
60 ด.ญ.ณัฐชญาภรณ์ วิบรรณ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 8/พ.ค./2563
61 ด.ญ.บุษกร สุวรรณรัตน์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.นอกเขตพื้นที่บริการ 8/พ.ค./2563
62 ด.ญ.กมลศรี เทพณรงค์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 8/พ.ค./2563
63 นายอภิวุฒิ แสวงธัญญะ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 8/พ.ค./2563
64 ด.ช.ปรัญชัย ปั้นทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 8/พ.ค./2563
65 ด.ช.วิชญะ คลองยวน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 8/พ.ค./2563
66 นางสาวอรัชพร วงฉิม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 8/พ.ค./2563
67 นางสาวอารียา สุมาลี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 8/พ.ค./2563
68 นางสาวขนิษฐา โสมทัต  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 8/พ.ค./2563
69 ด.ช.วีระพันธ์ เฉื่อยฉ่ำ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 8/พ.ค./2563
70 ด.ช.ณัฐกิตติ์ แสนสิมนต์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 8/พ.ค./2563
71 ด.ญ.ชลนภา สมสะอาด  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 8/พ.ค./2563
72 นายธนกฤต ณ ตะกั่วทุ่ง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 8/พ.ค./2563
73 นายศิวกร อมฤทธิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 8/พ.ค./2563
74 นายนายเฉลิมชัย บุญรักษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 8/พ.ค./2563
75 นายกฤติกร วุ่นทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 8/พ.ค./2563
76 นายณัฐนนท์ นุ่นสังข์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 8/พ.ค./2563
77 ด.ญ.กัลยา คำคุ้ม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 8/พ.ค./2563
78 ด.ช.ชนธีร์ สุทธิรัตน์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.นอกเขตพื้นที่บริการ 8/พ.ค./2563
79 นางสาวณัฐ​มน กล่ำผันผ่อน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด 8/พ.ค./2563
80 ด.ญ.กัญญารัตน์ โพธิรักษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 7/พ.ค./2563
81 ด.ญ.เกวลิน ปลอดโปร่ง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.นอกเขตพื้นที่บริการ 7/พ.ค./2563
82 ด.ช.กิตติ ศรีทรัพย์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 7/พ.ค./2563
83 ด.ญ.วรกาญจน์ สุขช่วง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 7/พ.ค./2563
84 นางสาวภัทราวดี จันทร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 7/พ.ค./2563
85 นายวิศรุต อารีการ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 7/พ.ค./2563
86 นายพุฒิเกียรติ แจวทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 7/พ.ค./2563
87 ด.ญ.สุภาวดี แซ่คู  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 7/พ.ค./2563
88 ด.ช.ธีรไนย ชูสิทธิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 7/พ.ค./2563
89 ด.ญ.ศศิธร แซ่คู  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 7/พ.ค./2563
90 ด.ญ.เกสรา คชรักษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 7/พ.ค./2563
91 ด.ญ.เกตน์สิรี  คชรักษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 7/พ.ค./2563
92 ด.ญ.อารัญญา แสงศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 7/พ.ค./2563
93 ด.ช.สิราชัย พลายเเก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 7/พ.ค./2563
94 ด.ญ.กิรติ เกลื่อนสิน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 7/พ.ค./2563
95 ด.ญ.ณัฐณิชา กอบบุญ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 7/พ.ค./2563
96 ด.ช.ศุภโชค กุลธำรงค์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 7/พ.ค./2563
97 ด.ช.ธนะรัชต์ ขาวสะอาด  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 6/พ.ค./2563
98 ด.ญ.กิตติกาญจน์ รอดพันดุง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 6/พ.ค./2563
99 นายธนา บุญเกิด  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 6/พ.ค./2563
100 ด.ญ.จุฑาทิพย์ จัตุรงค์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 6/พ.ค./2563
101 ด.ช.ธนากร ชินการ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 6/พ.ค./2563
102 ด.ญ.สิรญาดา ศรีพัฒน์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 6/พ.ค./2563
103 ด.ช.พงศธร สังข์ทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 6/พ.ค./2563
104 ด.ช.คมสันต์ คำเอียด  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 6/พ.ค./2563
105 ด.ช.พงศกร ก่อบัว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 6/พ.ค./2563
106 ด.ช.ขันเงิน ทวีศิลป์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 6/พ.ค./2563
107 ด.ญ.กมลทิพย์ เวชบุตร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 6/พ.ค./2563
108 ด.ญ.นวัตมน ไชยเดช  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 6/พ.ค./2563
109 ด.ช.ธิติสรร ทองเจิม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 6/พ.ค./2563
110 ด.ญ.กรชนก สมัครกิจ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 5/พ.ค./2563
111 ด.ช.สุรเชษฎ์ อารีการ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 5/พ.ค./2563
112 ด.ช.ศรทอง รอดประโคน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 5/พ.ค./2563
113 ด.ช.ธนภัทร ศิริ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 5/พ.ค./2563
114 ด.ช.สกลเกียรติ์ นิ่งราวี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 5/พ.ค./2563
115 ด.ญ.กิตติยา ทองมาก  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 5/พ.ค./2563
116 นายเจนณรงค์ เทศกุล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 5/พ.ค./2563
117 ด.ช.คณิศร พัฒแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 5/พ.ค./2563
118 ด.ญ.อาทิตา เฉลิมวงศ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 5/พ.ค./2563
119 ด.ญ.มนัสนันท์ เริงการ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 5/พ.ค./2563
120 ด.ช.จักรินทร์ ชาญกิจ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 5/พ.ค./2563
121 ด.ญ.ศศิธร อ่อนนวน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 5/พ.ค./2563
122 ด.ญ.อารยา บัวพันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 5/พ.ค./2563
123 นางสาวศิริพร ไชยณรงค์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 5/พ.ค./2563
124 ด.ญ.จันทร์ธิมา  ประกับสิน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 5/พ.ค./2563
125 ด.ญ.ญาดารินทร์ คงรักษา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 5/พ.ค./2563
126 ด.ญ.ปัญจาภรณ์ หมุกแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 5/พ.ค./2563
127 นางสาวบัญณิตา สุกใส  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 5/พ.ค./2563
128 ด.ญ.ภัทรธิดา ชูทิพย์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 5/พ.ค./2563
129 ด.ช.สุรนันท์ ขวัญพร้อม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 5/พ.ค./2563
130 ด.ช.พงศกร ศรีรักษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 5/พ.ค./2563
131 นายณัฐกรณ์ ยอดจันทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 5/พ.ค./2563
132 ด.ช.ป้องภพ คำเอียด  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 4/พ.ค./2563
133 นางสาวเจนจิรา ผลากิจ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด 4/พ.ค./2563
134 ด.ญ.อลิสา ประสารการ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 4/พ.ค./2563
135 ด.ญ.วริศรา งามทองหล่อ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 4/พ.ค./2563
136 นางสาวอนัญญา ทองนวล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด 4/พ.ค./2563
137 นายจีรภัทร ประสบมิตร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 4/พ.ค./2563
138 ด.ช.ณัฐวุฒิ แก้วน้อย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 4/พ.ค./2563
139 ด.ช.กวินภพ ชูสิทธิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 4/พ.ค./2563
140 ด.ญ.นวินดา เขน็ดพืช  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 4/พ.ค./2563
141 ด.ช.ธนวัฒน์ คงเดิม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 4/พ.ค./2563
142 ด.ช.สิรภพ เสมอภาค  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 4/พ.ค./2563
143 ด.ญ.ดนุดา รัตน์มณี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 4/พ.ค./2563
144 ด.ช.ศุภชัย จันทร์พุ่ม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 4/พ.ค./2563
145 ด.ช.พงศกร ช่วยบำรุง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 4/พ.ค./2563
146 ด.ญ.พิชญา ถนอมสิน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 4/พ.ค./2563
147 ด.ญ.วิฤวรรณ กะริมการ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 4/พ.ค./2563
148 นายอภิสิทธิ์ บุญมา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 4/พ.ค./2563
149 ด.ญ.สลิลทิพย์ ผลอินทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 4/พ.ค./2563
150 ด.ช.ยุทธ์ธาดา คุณวงศ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.นอกเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
151 ด.ช.เดชภาคิน สินสงวน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 4/พ.ค./2563
152 ด.ญ.กานต์ธิรา แสงจันทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 4/พ.ค./2563
153 ด.ช.ศุภชัย ทองเจิม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 4/พ.ค./2563
154 ด.ญ.ศุภลักษณ์ ธุระหาญ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 4/พ.ค./2563
155 ด.ญ.ชลลดา ไกรสิทธิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 4/พ.ค./2563
156 ด.ช.กิตติศักดิ์ มณีกิจ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 4/พ.ค./2563
157 ด.ช.ภัทราวุธ จันสังข์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 4/พ.ค./2563
158 ด.ญ.วิสสุตา นบนอบ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 4/พ.ค./2563
159 ด.ช.หัสดิน สมสกิจ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.นอกเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
160 นางสาวสุชานันท์ ภู่อมร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 4/พ.ค./2563
161 นางสาวพัชราวลี คงรักษา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 3/พ.ค./2563
162 ด.ญ.เบญจพร บัวพันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563
163 ด.ช.รัตนพล โภไคยวิบูล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.นอกเขตพื้นที่บริการ 3/พ.ค./2563
164 ด.ช.ออมทรัพย์ เเซ่ลิ้ม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563
165 ด.ญ.ปาริตา คงยศ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.นอกเขตพื้นที่บริการ 3/พ.ค./2563
166 นางสาววรัญญา เขน็ดพืช  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
167 ด.ญ.ภัทราวดี พวงช่อ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563
168 นายธราเทพ ถนอมสิน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 3/พ.ค./2563
169 นายสุภชัย คำวร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 3/พ.ค./2563
170 ด.ญ.ีขนิษฐา ส่งศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 3/พ.ค./2563
171 นางสาวเสาร์วดี รักสกุล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 3/พ.ค./2563
172 ด.ญ.ณัฐธิชา โสมแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 3/พ.ค./2563
173 นางสาวบุสริน โส๊ะหวัง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
174 ด.ญ.โยษิตา ทองดอนดู่  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563
175 ด.ช.ภูริช ไอยะรา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563
176 ด.ช.จิตติพัฒน์ บุญรอด  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 3/พ.ค./2563
177 ด.ญ.ภูรีวรรณ ภู่ทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563
178 นางสาวธัญยชนก กล่ำมาศ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 3/พ.ค./2563
179 ด.ช.กฤษกรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563
180 ด.ญ.บุษบา สีแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563
181 ด.ญ.กุลจิรา เกตุแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563
182 นางสาวภัชราวดี ชูน้อย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด 3/พ.ค./2563
183 นางสาววราภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 3/พ.ค./2563
184 ด.ญ.ศุภรดา ทองเจิม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563
185 นางสาววริสรา ชูลาภ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด 3/พ.ค./2563
186 ด.ช.วรากร สร้อยเพ็ชร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563
187 ด.ช.ปวีร์ณวัช พลายสิน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563
188 ด.ช.ภาสกร บัวพันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563
189 นายภูวนัย เสมอภาค  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด 3/พ.ค./2563
190 ด.ช.เกริกชัย บุญคง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563
191 ด.ช.สู่ชัย มลิแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563
192 ด.ญ.กนกวรรณ แสงสุวรรณ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 3/พ.ค./2563
193 ด.ญ.กนกวรรณ โบบทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563
194 ด.ช.พงศธร กันยา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563
195 นางสาวเขมจิรา ณ นคร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 3/พ.ค./2563
196 ด.ช.มัฏฐกานต์ ชูทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.นอกเขตพื้นที่บริการ 3/พ.ค./2563
197 ด.ญ.พิทยาภรณ์ พะเนินศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563
198 ด.ญ.ศิริรัตน์ เดชมาก  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563
199 ด.ช.กรวรรษ คงทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 3/พ.ค./2563
200 นางสาววิลาวรรณ  เทพณรงค์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 3/พ.ค./2563
201 นายกรวิทย์ ชูวงศ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 3/พ.ค./2563
202 นายธัชพล ลิ้มสุวัฒนกุล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 3/พ.ค./2563
203 ด.ญ.รวิพร บำรุงวงค์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 3/พ.ค./2563
204 นางสาวสมฤทัย  หลวงปลอด  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
205 นางสาววรพิชชา ทรงศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
206 นางสาวสุมลทิพย์  สุทธิรักษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 3/พ.ค./2563
207 ด.ช.สิทธินนท์ บัวเดช  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 3/พ.ค./2563
208 ด.ญ.วศินี ทองบุรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563
209 ด.ช.วัชรากร คุ้มครอง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 3/พ.ค./2563
210 ด.ช.วรเมธ โกยดุลย์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 3/พ.ค./2563
211 ด.ญ.วริศรา ทองเจิม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563
212 ด.ญ.จิรนภา การพร้อม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563
213 นางสาวพิมมาดา นาคพันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 3/พ.ค./2563
214 นายชนาธิป สมประกอบ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 3/พ.ค./2563
215 ด.ช.ปุญญพัฒน์​ มัชการ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด 3/พ.ค./2563
216 ด.ช.อรรถพร เทียนทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
217 ด.ญ.สุวีรยา ไพพงศ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563
218 ด.ญ.อรพิมล ชื่นพระแสง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563
219 ด.ช.ธนากร กรรพฤกษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563
220 นางสาวรอฮานี จันเจือ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
221 ด.ช.คฤณถ์ สินธุรัตน์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) 3/พ.ค./2563