รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.4

# ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 นายรพีภัทร ทองเจิม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 12/พ.ค./2563
2 นายพีรพงศ์ แป้นบุตร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-คอมพิวเตอร์ 12/พ.ค./2563
3 นายรชต นาครอด  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-พละศึกษา 12/พ.ค./2563
4 นายกมลภพ สุทธินวล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-พละศึกษา 12/พ.ค./2563
5 นางสาวเจตสุภา ช่วยบำรุง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 12/พ.ค./2563
6 นางสาววิภวานี มั่นยืน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 11/พ.ค./2563
7 ด.ช.ณัฐพงษ์ แก้วพิทักษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 11/พ.ค./2563
8 นายศรายุทธ คงเรือง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-พละศึกษา 11/พ.ค./2563
9 นางสาวมณฑกานฑ์ หอมหวล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 11/พ.ค./2563
10 นายอภินันท์ คงแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 11/พ.ค./2563
11 นายทศพร หนูทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-คอมพิวเตอร์ 11/พ.ค./2563
12 นางสาวกันติชา ถนอมสิน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 11/พ.ค./2563
13 นางสาวฐานิสา เพ็ชรพันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 10/พ.ค./2563
14 ด.ญ.ศุภาวรรณ ผลทวี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 10/พ.ค./2563
15 ด.ช.ภาณุวัฒน์ ทองเจิม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 10/พ.ค./2563
16 ด.ญ.วรางคณา ผลทวี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 10/พ.ค./2563
17 นางสาวเบญจมินทร์ ประสมกิจ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 10/พ.ค./2563
18 นางสาวอรปรียา สะเเลเเม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 10/พ.ค./2563
19 นางสาวปุญญิสา เขียวใหญ่  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 10/พ.ค./2563
20 นางสาวจันทปภา เผือกพันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 10/พ.ค./2563
21 นางสาวพรชิตา รักสกุล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 9/พ.ค./2563
22 นายธีรภัทร ชลกิจ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 9/พ.ค./2563
23 นายอภิวุฒิ แสวงธัญญะ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-พละศึกษา 8/พ.ค./2563
24 นางสาวอรัชพร วงฉิม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 8/พ.ค./2563
25 นางสาวอารียา สุมาลี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 8/พ.ค./2563
26 นางสาวขนิษฐา โสมทัต  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-คอมพิวเตอร์ 8/พ.ค./2563
27 นายธนกฤต ณ ตะกั่วทุ่ง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 8/พ.ค./2563
28 นายศิวกร อมฤทธิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-พละศึกษา 8/พ.ค./2563
29 นายนายเฉลิมชัย บุญรักษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-พละศึกษา 8/พ.ค./2563
30 นายกฤติกร วุ่นทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-พละศึกษา 8/พ.ค./2563
31 นายณัฐนนท์ นุ่นสังข์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 8/พ.ค./2563
32 นางสาวณัฐ​มน กล่ำผันผ่อน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 8/พ.ค./2563
33 นางสาวภัทราวดี จันทร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 7/พ.ค./2563
34 นายวิศรุต อารีการ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-พละศึกษา 7/พ.ค./2563
35 นายพุฒิเกียรติ แจวทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 7/พ.ค./2563
36 นายธนา บุญเกิด  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-พละศึกษา 6/พ.ค./2563
37 นายเจนณรงค์ เทศกุล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 5/พ.ค./2563
38 นางสาวศิริพร ไชยณรงค์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-จิตรกรรม 5/พ.ค./2563
39 นางสาวบัญณิตา สุกใส  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 5/พ.ค./2563
40 นายณัฐกรณ์ ยอดจันทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 5/พ.ค./2563
41 นางสาวเจนจิรา ผลากิจ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 4/พ.ค./2563
42 ด.ญ.อลิสา ประสารการ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 4/พ.ค./2563
43 นางสาวอนัญญา ทองนวล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 4/พ.ค./2563
44 นายจีรภัทร ประสบมิตร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-พละศึกษา 4/พ.ค./2563
45 นางสาวมณฑกานต์ สุมาลี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
46 นางสาวรุ่งลดา สังการ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
47 นางสาวเมธิกานต์ ประสงค์ผล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
48 นายอภิสิทธิ์ บุญมา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-จิตรกรรม 4/พ.ค./2563
49 นางสาวสุชานันท์ ภู่อมร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
50 นางสาวพัชราวลี คงรักษา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
51 นางสาวมะลิ​ตา​ ขวัญ​เวียง​  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
52 นางสาววรัญญา เขน็ดพืช  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
53 นายธราเทพ ถนอมสิน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
54 นายสุภชัย คำวร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
55 นางสาวเสาร์วดี รักสกุล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
56 นางสาวบุสริน โส๊ะหวัง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
57 นางสาวธัญยชนก กล่ำมาศ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
58 นางสาวภัชราวดี ชูน้อย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 3/พ.ค./2563
59 นางสาววราภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
60 นางสาววริสรา ชูลาภ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 3/พ.ค./2563
61 นายภูวนัย เสมอภาค  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 3/พ.ค./2563
62 นางสาวเขมจิรา ณ นคร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
63 นางสาวจีรวรรณ ศุภศิลป์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 3/พ.ค./2563
64 นางสาววิลาวรรณ  เทพณรงค์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
65 นายกรวิทย์ ชูวงศ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
66 นายธัชพล ลิ้มสุวัฒนกุล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
67 นางสาวสมฤทัย  หลวงปลอด  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
68 นางสาววรพิชชา ทรงศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
69 นางสาวสุมลทิพย์  สุทธิรักษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
70 นางสาวพิมมาดา นาคพันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
71 นายชนาธิป สมประกอบ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
72 ด.ช.อรรถพร เทียนทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 3/พ.ค./2563
73 นางสาวรอฮานี จันเจือ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 3/พ.ค./2563