รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.1 ประจำวันที่ 27 เม.ย. 2564

# ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 ด.ญ.ลลิตา ชุ่มจิตร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
2 ด.ญ.กชนันท์ พรหมปลอด  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
3 ด.ญ.ธันยาภัทร์ กอบบุญ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
4 ด.ช.ธาดากร ทันการ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
5 ด.ญ.พัชราภา เพ็ชรแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
6 ด.ญ.สาริยา มงคลบุตร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
7 ด.ญ.อริสรา แรงกล้า  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
8 ด.ญ.สุทธีกานต์ ส่งแสง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
9 ด.ญ.อัจฉริยา ณ สวาสดิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
10 ด.ญ.ปาณิสรา นบนอบ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
11 ด.ญ.ญาณิศา เกื้อวงษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
12 ด.ญ.ปัทมา ทองเพ็ชร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
13 ด.ญ.ถิรดา แก้วน้อย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
14 ด.ญ.นภัสกรณ์ นาคสุด  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
15 ด.ช.พชรพล พรหมประชุม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
16 ด.ช.ธนกฤติ เเก้วมณี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
17 ด.ช.บุญสม  อามาตพล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
18 ด.ช.ถิราวุฒิ ประกับสิน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
19 ด.ญ.ณัฏฐณิชา เทพณรงค์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564