รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.1 [ นักเรียนต่างจังหวัด ]

# ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 ด.ช.กิตตินันท์ คงกลิ่น  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 1/มิ.ย./2564
2 ด.ช.คณินท์ สุขแสง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 27/พ.ค./2564
3 ด.ญ.ศิริกร เวชปาน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 28/เม.ย./2564
4 ด.ญ.พัชราภา เพ็ชรแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
5 ด.ญ.สุทธีกานต์ ส่งแสง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
6 ด.ญ.อัจฉริยา ณ สวาสดิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
7 ด.ญ.ปาณิสรา นบนอบ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
8 ด.ญ.ปัทมา ทองเพ็ชร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
9 ด.ช.สุทธิพร แรงกล้า  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 26/เม.ย./2564
10 ด.ช.ศุภกร คงแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 26/เม.ย./2564
11 ด.ญ.ประกายมาศ วงค์หรอด  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 26/เม.ย./2564
12 ด.ช.พันธ์เทพ ทิพยากูล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 26/เม.ย./2564
13 ด.ช.ณัฐชนน บุญก่อ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 26/เม.ย./2564
14 ด.ญ.มณฑิตา รักสกุล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 25/เม.ย./2564
15 ด.ญ.พัชรา ขวัญเดือน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 25/เม.ย./2564
16 ด.ช.จิรายุทธ ประสบมิตร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 25/เม.ย./2564
17 ด.ญ.กมลรัตน์ ประกับสิน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 25/เม.ย./2564
18 ด.ช.สรวิชญ์ โพธิ์รักษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 25/เม.ย./2564
19 ด.ญ.สุภาวดี เผือกพันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 25/เม.ย./2564
20 ด.ญ.ฐิตินันทท์ แก้วคนตรง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564
21 ด.ช.ดนุเดช พูลศิริ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564
22 ด.ญ.กานต์ธีรา เสริมฤก  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564
23 ด.ญ.ณัฏฐชา มงคลบุตร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564
24 ด.ญ.เบญจพร บัวผัน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564
25 ด.ช.คณิศร สำลี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564
26 ด.ญ.สกนธรัตน์ ทองแสน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564
27 ด.ช.ศราวุฒิ อำนวย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564
28 ด.ช.จักรพงษ์ สุขสง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564
29 ด.ญ.บัณฑิตา เคารพธรรม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564
30 ด.ญ.ธัญญพัทธ์ ทองมี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564
31 ด.ช.คมกฤช ขำกลับ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564
32 ด.ญ.มาติกา คชรินทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564