รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.1 [ นร.นอกเขตพื้นที่บริการ ]

# ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 นายไตรภพ จุ้ยเปีย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 1/มิ.ย./2564
2 ด.ช.พชรพล พรหมประชุม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
3 ด.ญ.ณัฏฐณิชา เทพณรงค์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
4 ด.ญ.ชุติมา อุไรโรจน์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 26/เม.ย./2564
5 ด.ญ.ปรัชญา​ภรณ์​ อรุณ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 25/เม.ย./2564
6 ด.ช.ศรัณยพงษ์ พลอ้ม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564