รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.4 [ นักเรียนต่างจังหวัด ]

# ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 นางสาวจาระวี  คำเกิด  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 27/พ.ค./2564
2 นายปริยวิศว์ อ่อนจันทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-พละศึกษา 28/เม.ย./2564
3 นางสาวสุวิมล ปีดใหม่  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 26/เม.ย./2564
4 นางสาววรัญญา บุญชู  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 24/เม.ย./2564
5 นางสาวจิรัญญา จันทร์เด่น  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 24/เม.ย./2564
6 นางสาวศศิชา แก้วฉาง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 24/เม.ย./2564
7 นางสาวอัญชิษฐา เกลี้ยงเกตุ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-คหกรรม 24/เม.ย./2564