รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.4 ประจำวันที่ 28 เม.ย. 2564

# ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 นายนวพล เนื้ออ่อน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-พละศึกษา 28/เม.ย./2564
2 นายภูริทัต เอ่งฉ้วน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 28/เม.ย./2564
3 นางสาวธนาภา เชื่อมแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 28/เม.ย./2564
4 นายปริยวิศว์ อ่อนจันทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-พละศึกษา 28/เม.ย./2564