รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.4 ประจำวันที่ 27 เม.ย. 2564

# ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 นายพุฒิพัชร จันทะเกต  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-พละศึกษา 27/เม.ย./2564
2 นายเจนกิจ สุทธิ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-พละศึกษา 27/เม.ย./2564
3 ด.ช.ฐิติพงศ์ อารีการ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-พละศึกษา 27/เม.ย./2564
4 นางสาวกนกรัตน์ ณ สวาสดิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 27/เม.ย./2564
5 นางสาวปาริฉัตร ปั้นทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-พละศึกษา 27/เม.ย./2564
6 นายวรสิทธิ์ ผลาการ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 27/เม.ย./2564
7 นางสาวจุฑาทิพย์ พัฒนกุล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป-คอมพิวเตอร์ 27/เม.ย./2564
8 ด.ญ.พัชรี สุทธิรัตน์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 27/เม.ย./2564