รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.1 ประจำวันที่ 28 เม.ย. 2564

# ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 ด.ญ.ศิริกร เวชปาน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 28/เม.ย./2564
2 ด.ญ.ณัฎฐริดา สายสาร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) ห้องเรียนปกติ 28/เม.ย./2564
3 ด.ญ.สุกัญญา  กาดิ้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) ห้องเรียนปกติ 28/เม.ย./2564
4 ด.ช.ณิชกานต์ แทนนรินทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) ห้องเรียนปกติ 28/เม.ย./2564
5 ด.ญ.พัชราภา สายใจ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นร.เขตพื้นที่บริการ(อ.ทับปุด) ห้องเรียนปกติ 28/เม.ย./2564