154 คน

ม.1 ทั้งหมด

รายละเอียด

คน

ม.1 ประจำวัน

รายละเอียด

61 คน

ม.4 ทั้งหมด

รายละเอียด

คน

ม.4 ประจำวัน

รายละเอียด

สรุปจำนวนผู้สมัครตามวันแยกระดับชั้น

ที่ วันที่รับสมัคร จำนวน ม.1 จำนวน ม.4 รวม ร้อยละ +/-
1 24 เม.ย. 2564 51 24 75
51,24,
2 25 เม.ย. 2564 33 14 47
-18,-10,
3 26 เม.ย. 2564 41 9 50
8,-5,
4 27 เม.ย. 2564 19 8 27
-22,-1,
5 28 เม.ย. 2564 5 4 9
-14,-4,
รวม 149 59 208 0